FAQ

FAQ

Hur fungerar Ohmni

Måste jag ladda ner någon mjukvara?


Nej, Ohmni kontrolleras direkt i webbläsaren, för enkel åtkomst var du än befinner dig och vilken enhet du än använder.
Dockar Ohmni själv med laddaren?


Ja, Ohmni har en automatisk dockningsfunktion som tar Ohmni till laddningsstationen
Hur kopplar jag upp mig mot Ohmni?


Du kan koppla upp dig via en webbläsarbaserade app från vilken enhet som helst. Enheten behöver en kamera, mikrofon och högtalare och den måste vara ansluten till ett nätverk. Du behöver en Ohmni-kompatibel webbläsare såsom Chrome eller Safari (version 11 eller senare).
Hur vanligt är det med fallolyckor?


Fallolyckor med Ohmni är ovanliga, tack vare att den är designad med större delen av vikten i basen. Dock bör roboten framföras på ett ansvarsfullt vis, och hinder såväl som trappor undvikas.
Kan Ohmni användas utomhus?


Ohmni är inte designad för utomhusbruk, men en del använder den ändå utomhus, på hårt underlag. Det sker dock på egen risk, och vi tar inte ansvar för eventuella skador eller funktionsfel relaterat till ansvar utomhusanvändning.

Allmänt

Hur kan jag köpa eller hyra en Ohmni?


Fyll i formuläret direkt på hemsidan för köp mot faktura, alternativt kontakta oss på hej@amibotic.se
Erbjuder ni garanti?


Ohmni kommer med ett års garanti, avseende eventuella tillverknings- eller konstruktionsfel.
Hantering av personuppgifter


För att kunna fullgöra ingångna avtal måste Amibotic, som Personuppgiftsansvarig, hantera Personuppgifter om den som är eller vill bli Kund. Exempel på sådana uppgifter kan vara namn, personnummer, kontaktpersoner, adress, telefonnummer, e-postadress m.m.
Dessa uppgifter lagras hos Amibotic på olika datamedia och överlämnas i vissa fall till andra aktörer som samverkar med Amibotic. Kunden kan när som helst begära att felaktiga personuppgifter rättas eller uppdateras, genom att kontakta Amibotic.

Uppgifterna används också för att kunna hantera Kundens ärende på bästa sätt, för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Amibotics tjänster och för information och marknadsföring via elektronisk kommunikation som SMS eller e-post. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till Samarbetspartners i detta syfte. Kunden kan även begära hos Amibotic att dennes personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Uppgifterna kommer då att spärras för denna typ av användning.

Om kund/besökare anser att Amibotics behandling av personuppgifter inte är lagenlig kan klagomål alltid inges till Datainspektionen: Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

FAQ

How does Ohmni work?

Do I need to download any software?


No, Ohmni is controlled directly in the browser, for easy access wherever you are and whatever device you use.
Does Ohmni dock with the charger himself?


Yes, Ohmni has an automatic docking feature that takes Ohmni to the charging station
How do I connect to Ohmni?


You can connect via a browser-based app from any device. The device needs a camera, microphone and speakers and must be connected to a network. You need an Ohmni-compatible browser such as Chrome or Safari (version 11 or later).
How common are fall accidents?


Falling accidents with Ohmni are unusual, thanks to the fact that it is designed with most of the weight in the base. However, the robot should be driven responsibly, and obstacles as well as stairs should be avoided.
Can Ohmni be used outdoors?


Ohmni is not designed for outdoor use, but some still use it outdoors, on hard surfaces. However, this is done at your own risk, and we do not take responsibility for any damage or malfunctions related to outdoor use liability.

General

How can I buy or rent an Ohmni?


Fill in the form directly on the website for purchase against invoice, or contact us at hej@amibotic.se
Do you offer a guarantee?


Ohmni comes with a one-year warranty, regarding any manufacturing or design defects.
Handling of personal data


In order to be able to fulfill agreements entered into, Amibotic, as the Person responsible for Personal Data, must handle Personal Data about who is or wants to become a Customer. Examples of such information can be name, social security number, contact persons, address, telephone number, e-mail address, etc.
This information is stored at Amibotic on various data media and is in some cases handed over to other actors who collaborate with Amibotic. The customer can at any time request that incorrect personal data be corrected or updated, by contacting Amibotic.
The information is also used to be able to handle the Customer's case in the best way, for market and customer analyzes, follow-up and development of Amibotic's services and for information and marketing via electronic communication such as SMS or e-mail. The information may also be disclosed to Partners for this purpose. The customer can also request from Amibotic that his personal information is not used for direct marketing. The data will then be blocked for this type of use. If the customer / visitor considers that Amibotic's processing of personal data is not legal, complaints can always be submitted to the Data Inspectorate: Telephone: 08-657 61 00 E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se Postal address: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm